Rust中一系列的宏,如 println! format! write! writeln! 等,格式化输出控制

代码:

fn main() {
   println!("{}", 20);       //默认用法,打印display
   println!("{:o}", 17);      //八进制
   println!("{:x}", 259);     //十六进制 小写
   println!("{:X}", 305);     //十六进制 大写
   println!("{:p}", &0);      //指针
   println!("{:b}", 19);      //二进制
   println!("{:e}", 10000f32);   //科学计数(小写)
   println!("{:E}", 10000f32);   //科学计数(大写)
   println!("{:?}", "debug");    //打印Debug
   println!("{:#?}", ("test1","test2"));    //带换行和缩进的Debug打印
   println!("{a} {b} {b} {c}", a = "x", b = "y", c = 12); //命名参数
}

输出:

20
21
103
131
0x55d0141ef014
10011
1e4
1E4
"debug"
(
  "test1",
  "test2",
)
x y y 12

相关文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注