R语言删除/添加数据框中的某一行/列

假如数据是这样的,这是有一个数据框

> A <- data.frame(姓名 = c("张三", "李四", "王五"), 体重 = c(50, 70, 80), 视力 = c(5.0, 4.8, 5.2))
> A
 姓名 体重 视力
1 张三  50 5.0
2 李四  70 4.8
3 王五  80 5.2

删除第一行“张三”的信息

> A <- A[-1,]
> A
 姓名 体重 视力
2 李四  70 4.8
3 王五  80 5.2

删除第二列,删除“体重”

> A <- A[,-2]
> A
 姓名 视力
2 李四 4.8
3 王五 5.2

插入一列

y<-1:4
data1 <- data.frame(x1=c(1,3,5,7), x2=c(2,4,6,8),x3=c(11,12,13,14),x4=c(15,16,17,18))
data2 <- cbind(data1[,1:2],y,data1[,3:ncol(data1)])

插入一行

data1<- data.frame(x1=runif(10),x2= runif(10),x3= runif(10))
row<- c(1, 1, 1)
data2 <- rbind(data1[1:5,], row, data1[6:nrow(data1), ])

相关文章

1 条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注